Phần mềm quản lý tài liệu eDMS

Phần mềm eDMS do Công ty Đông Nam Á phát triển cho phép doanh nghiệp/ tổ chức có thể phân loại và tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Phần mềm eDMS thu nhận, lưu trữ, quản lý và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó. Được thiết kế để lưu trữ điện tử cũng như quản lý tài liệu trực tiếp, eDMS cho phép bạn thêm văn phòng, nhiều cấp phê duyệt, chữ ký điện tử và tài liệu công việc, cũng như thu thập thông tin trên tài liệu giấy bằng cách nhập các tệp quét trực tiếp vào hệ thống. eDMS cho phép người dùng dễ dàng quản lý tài liệu, đơn giản hóa khối lượng công việc của người dùng và mang lại hiệu quả cao